Mavi: Nya projekt inom livsmedelskedjan får 1,3 miljoner euro i understöd

Landsbygdsverket betalar under de två följande åren sammanlagt cirka 1,3 miljoner euro i statliga understöd för utveckling av livsmedelskedjan. Vid den projektutlysning av engångsnatur som avslutades i september inkom totalt 16 ansökningar från föreningar och andra organisationer. Av dem godkändes 8 projekt som i huvudsak startar i januari 2018. Under höstens projektutlysning söktes sammanlagt cirka 3,8 miljoner euro i statligt...

JSM: Priserna på Forststyrelses jakt- och fisketillstånd har fastställts

Jord- och skogsbruksministeriet har genom sin förordning fastställt Forststyrelsens avgifter för jakt- och fisketillstånd för åren 2018-2019. Ungdomar får köpa jakt- och fisketillstånd till nedsatt pris även i framtiden. Det som är nytt i förordningen är att spöfisketillståndet för handredskapsfiske som beviljas personer under 15 år i regel är avgiftsfritt. Avsikten är att uppmuntra unga att röra sig i naturen...

MM: ​EU nådde enighet om att sektorn för markanvändning (LULUCF) ska inkluderas i klimatmålen för 2030

Tiilikainen: "Vi fick stöd för att skogsvården ska ha en aktiv roll i klimatpolitiken"Den 14 december nådde EU:s medlemsländer, kommissionen och parlamentet i sina trepartsförhandlingar preliminärt enighet om EU:s LULUCF-förordning, dvs. om hur kolsänkor och de utsläpp som skog och markanvändning orsakar ska beaktas i EU:s klimatmål fram till 2030.Den mest betydande frågan beträffande förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och...

JSM: Sänkta avgifter för fastighetsförrättningar

Fastighetsförrättningsavgifterna sänks vid ingången av år 2018. I genomsnitt sänks avgifterna med 0,8 procent.Den arealbaserade förrättningsersättningen för den vanligaste förrättningen till fast pris, det vill säga styckningen, sänks i genomsnitt med 0,1 procent. Timpriset för tidsdebiterade förrättningar för vilka fastighetsförrättningsavgiften tas ut i form av en arbetsersättning sänks med 2,2 procent eller med två euro från 90 euro till 88...

JSM: Statsborgen får sökas för investeringar i energiproduktion på gårdar

Regeringen beslutade i dag ändra förordningen om investeringsstöd för gårdsbruk. Ändringen går ut på att för finansiering av investeringar i energiproduktion med förnybara energikällor kan beviljas både stöd och statsborgen. Förordningen träder i kraft den 20 december 2017.I synnerhet i större investeringar som behöver extern finansiering är bristen på gårdens egna säkerheter störst. Externa säkerheter är ofta ett villkor för...

JSM: Nya matfaktasidor visar finska produktionsmetoder i en internationell jämförelse

Naturresursinstitutets statistiktjänst Matfaktasidor som öppnades i dag ger utifrån tiotals parametrar information om hur vår matproduktion klarar sig i en internationell jämförelse. I tjänsten finns gruppspecifik livsmedelsinformation till exempel om produktionsmetoder och rester av bekämpningsmedel eller antibiotika i mat som kan användas av konsumenter, livsmedelsföretagare och medier.Om Finlands livsmedelskedja har det redan länge framställts statistisk information, men statistiktjänsten har fokuserat...

Luke: Merparten av jordbruksmarken täckt på vintern

Enligt Naturresursinstitutets preliminära uppgifter var över 40 procent av den utnyttjade jordbruksarealen täckt av kulturväxter vintern 2015–2016. Knappt en femtedel var täckt av växtrester eller stubb och en tiondedel var reducerad bearbetad. Totalt närmare 80 procent av jordbruksmarken var täckt av växter eller reducerad bearbetad. Drygt 20 procent av marken var bar.Plöjning var fortfarande den klart vanligaste primära bearbetningsmetoden. Mer...

Rådet för jordbruk och fisk inledde diskussionen om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

EU-rådet för jordbruk och fiske sammanträdde i Bryssel den 11 - 12 december för att diskutera kommissionens meddelande om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken samt fiskemöjligheterna på Atlanten och Nordsjöområdet 2018. Ytterligare diskussionsämnen var bland annat bekämpning av afrikansk svinpest och utrensning av osunda handelsmönster. I stället för jord- och skogsbruksminister Jari Leppä deltog statssekreterare Jari Partanen i mötet.Kommissionens vice...