Mavi: Understöd för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin bör sökas så snart som möjligt

Tiden för ansökan om understöd för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin har förlängts fram till 28.2.2018. Det är skäl att söka understödet så snart som möjligt, för just nu är anslagen reserverade fram till årsskiftet.  En företagare kan ansöka om understöd med blankett 710 hos NTM-centralen för sitt område. Man får börja bygga stängslet när ansökan har blivit anhängig...

JSM: Forskning och kompetens ger den blå bioekonomin ett lyft

Finland eftersträvar internationell tillväxt genom vattenkompetens och hållbar användning av akvatiska naturresurser, det vill säga genom blå bioekonomi. Ett omfattande beredningsarbete har inletts vid jord- och skogsbruksministeriet i syfte att fastställa prioriteringarna i den forskning och kompetens som stöder affärsverksamheten på området. I strategiarbetet ska delta företrädare för förvaltning, forskning, forskningsfinansiering, utbildning och företag på området.– Finland har unika insjövattendrag och...

​Naturresursinstitutets konjunkturrapport för skogssektorn 2017–2018: Åter nya rekord för exporten av sågvirke och avverkningarna

Marknadsavverkningarna samt produktions- och exportvolymerna inom Finlands skogsindustri växer i snabb takt jämfört med föregående år med undantag av papper. Exportprisernas utveckling förblir dock ringa på grund av den tilltagande konkurrensen och överutbudet.I år blir Kina det viktigaste mållandet för export av sågvirke mätt i såväl exportvolym som värde. Utöver exporten av granvirke ökade även exporten av tallvirke i Kina,...

MM: Miljöministrarna vill nå enighet om EU:s LULUCF-förordning

Fredagen den 13 oktober sammanträder EU:s miljöministrar i Luxemburg för att inom ramen för klimatpaketet för 2030 förhandla om ansvarsfördelningen inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln och om den s.k. LULUCF-förordningen, dvs. om hur kolsänkor och de utsläpp som orsakas av mark- och skogsanvändning ska beaktas i EU:s klimatmål. Finland representeras vid mötet av bostads-, energi- och miljöminister...

Luke: Avlönade arbetstagare allt viktigare för jordbrukens företagsverksamhet

Enligt preliminära uppgifter som Naturresursinstitutet sammanställt om 2016 hade cirka 14 000 gårdar även annan företagsverksamhet utöver jordbruk och trädgårdsodling. Antalet var mindre än i föregående enkät. Den övriga företagsverksamheten bestod oftast av olika slags tjänster.Antalet gårdar som bedriver annan företagsverksamhet hade minskat med 2 900 jämfört med den senaste statistiken från år 2013. Även andelen av dessa gårdar hade...

Evira: Disputation 13.10.2017: Antibiotikaresistens i agroekosystem

Agronomie- och forstmagister (agronom) Johanna Muurinen som jobbar med riskvärdering på Livsmedelssäkerhetsverket Evira disputerar för doktorsgraden vid Helsingfors universitet, agrikultur- forstvetenskapliga fakultetens institution för livsmedels- och miljövetenskaper. Produktionsdjur behandlas med antibiotika och dyngan från dem används som gödsel överallt i världen. Resistenta bakterier som selektivt hamnat i dyngan, dessas resistensgener och eventuella rester av antibiotika kan sprida sig till miljön. I...

JSM: EU-ministrarna fattade beslut om fiskekvoter för Östersjön

EU:s jordbruksministrar beslutade om fiskekvoterna för Östersjön 2018 under det möte som rådet för jordbruk och fiske höll i Luxemburg den 9 oktober. Ministrarna diskuterade också marknadsläget inom jordbrukssektorn och jordbrukets roll i FN:s agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. Vid ministermötet företräddes Finland av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.Finland röstade, i likhet med tre andra Östersjöländer, mot förslaget. Finland...

En ny förening har grundats: Mathantverk i Finland rf.

Vill du vara med och främja mathantverket i Finland?Den nygrundade föreningen Mathantverk i Finland fungerar som ett intresseorgan för de redan etablerade mathantverkarna och som en knutpunkt för alla med intresse för mathantverk. Mathantverk enligt Eldrimnersdefinition (se nedan) har relativt nyligen introducerats i Finland och det har sedan dess erbjudits redan 3 gånger en längre utbildning i mathantverkets olika branscher (spannmål, kött, mejeri, frukt & bär, fisk och grönsaker...