OP Gruppen

www.op.fi

OP Gruppen erbjuder år 2017 kännbara förmåner inom banktjänster, livförsäkringar, placeringsfondsprodukter och fastighetsförmedling för SLC:s och MTK:s medlemmar:

1. Kredit vid inkomstavbrott
OP Gruppen rekommenderar sina andelsbanker att de beviljar SLC:s och MTK:s medlemmar kredit vid inkomstavbrott till normala kreditvillkor, om ett avbrott uppkommer i medlemmens regelbundna inkomster till följd av ändringar i regelverk eller politiska beslut. 
OP Gruppen rekommenderar också att räntor och amorteringar på existerande lån vid behov skjuts upp.
OP Gruppen rekommenderar sina andelsbanker att alla medlemmar i SLC och MTK som uppfyller kreditvärdighetskriterierna beviljas kredit vid inkomstavbrott oberoende av medlemmens tidigare kundförhållande.

2. 50 % rabatt på avgifterna för uttag av lån
OP Gruppen rekommenderar andelsbankerna att de beviljar SLC:s och MTK:s medlemmar 50 % rabatt på de tariffenliga avgifterna för uttag av lån för investeringar i landsbygdsnäringar och bolån.

3. Ingen teckningsprovision på placeringstjänster
OP Gruppen rekommenderar sina andelsbanker att SLC:s och MTK:s medlemmar ska kunna teckna fondandelar i OP-placeringsfonderna utan teckningsprovision. Förmånen gäller endast engångsteckningar på kontor. För teckningar via internet och teckningar som gjorts med fortlöpande fondavtal tas normala teckningsprovisioner ut. Förmånen gäller heller inte OP-Vuokratuotto, OP-Afrikka, OP-Metsänomistaja eller indexfonder.

4. Försäkringen Guldtrygg vid allvarlig sjukdom
SLC:s och MTK:s medlemmar och deras familjemedlemmar får 20 % rabatt de sex första månaderna på premierna på försäkringen Guldtrygg vid allvarlig sjukdom, förutsatt att försäkringen har tecknats 2016 eller 2017. Guldtrygg beviljas av Genworth Financial.

5. Kundinformation
Andelsbankerna kan enligt enskilda överenskommelser sända SLC:s och MTK:s medlemmar aktuell information om bank- och placeringsärenden samt ekonomiska frågor samt OP Gruppens tidning Maa- ja metsälehti.

6. Fastighetsförmedlingstjänster
SLC- och MTK-medlemmar som är ägarkunder eller OP-bonuskunder i Andelsbanken får en rabatt på 250 euro på den avtalade momsbelagda förmedlingsprovisionen (dock inte på minimiprovisionen).

7. WebWakka-förmån
SLC- och MTK-medlemmar kan få cirka 50 % rabatt på Mtech Digital Solutions (Lantbrukets Datacentral) WebWakka-bokföringsprogram, när det beställs via andelsbankerna. 

8. OP-bonus
Som andelsbankens ägarkund har du möjlighet att samla på OP-bonus för bank- och försäkringstjänster. Därtill kan du få olika rabatter på bank- och försäkringstjänster. OP-bonus samlas på ditt bonuskonto varje månad och används automatiskt för att betala till exempel bankserviceavgifter och Pohjolas försäkringspremier. Ju mer du koncentrerar dina ärenden, desto mer OP-bonus samlas det.

Här finns även erbjudanden som kan passa skogsägarmedlemmar.

Meny