Resolution från ÖSP:s höstmöte

I den österbottniska och finländska myllan växer världens renaste mat. Finländska produkter är fria från hormoner och antibiotika, grisarna har knorren kvar. Lagstiftningen i Finland är strängare än i de flesta andra länder. Producenterna i Finland producerar trygga, spårbara livsmedel av högsta kvalitet, men erhåller Europas lägsta producentpriser. Skall Finland fortsättningsvis ha en matproduktion måste bönderna ha en berättigad inkomst...

ÖSP: Tomas Långgård fortsätter leda Österbottens svenska producentförbund r.f.

SLC - Tomas Langgard Ml Liten

ÖSP har idag den 18.12.2017 på sitt höstmöte i Vörå återvalt Tomas Långgård (Malax) enhälligt till förbundets ordförande för år 2018 och Niclas Sjöskog (Purmo) fortsätter som förbundets viceordförande. De styrelseledamöter som var i tur att avgå återvaldes för en ny treårig mandatperiod. Johanna Nyman (Kvevlax) med ersättare Eivor Finne (Solf) och Bjarne Mara (Korsholms södra) med ersättare Kjell Nyström (Malax). Johanna...

Mavi: Nya projekt inom livsmedelskedjan får 1,3 miljoner euro i understöd

Landsbygdsverket betalar under de två följande åren sammanlagt cirka 1,3 miljoner euro i statliga understöd för utveckling av livsmedelskedjan. Vid den projektutlysning av engångsnatur som avslutades i september inkom totalt 16 ansökningar från föreningar och andra organisationer. Av dem godkändes 8 projekt som i huvudsak startar i januari 2018. Under höstens projektutlysning söktes sammanlagt cirka 3,8 miljoner euro i statligt...

Fler ekologiska mjölkbönder i Sverige

Stockholm 15.12.2017, 12:10UtrikesAntalet ekologiska mjölkbönder har ökat i Sverige och därmed andelen ekologisk mjölk, visar Mjölkrapporten från LRF Mjölk. Sverige har fått 45 nya ekologiska mjölkgårdar bara i år. Nu utgör andelen ekologiska gårdar knappt 16 procent, att jämföra med 7 procent 2007. - Vi har sett i flera år att efterfrågan på ekologiska mejeriprodukter har ökat kraftigt...

JSM: Priserna på Forststyrelses jakt- och fisketillstånd har fastställts

Jord- och skogsbruksministeriet har genom sin förordning fastställt Forststyrelsens avgifter för jakt- och fisketillstånd för åren 2018-2019. Ungdomar får köpa jakt- och fisketillstånd till nedsatt pris även i framtiden. Det som är nytt i förordningen är att spöfisketillståndet för handredskapsfiske som beviljas personer under 15 år i regel är avgiftsfritt. Avsikten är att uppmuntra unga att röra sig i naturen...

MM: ​EU nådde enighet om att sektorn för markanvändning (LULUCF) ska inkluderas i klimatmålen för 2030

Tiilikainen: "Vi fick stöd för att skogsvården ska ha en aktiv roll i klimatpolitiken"Den 14 december nådde EU:s medlemsländer, kommissionen och parlamentet i sina trepartsförhandlingar preliminärt enighet om EU:s LULUCF-förordning, dvs. om hur kolsänkor och de utsläpp som skog och markanvändning orsakar ska beaktas i EU:s klimatmål fram till 2030.Den mest betydande frågan beträffande förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och...

JSM: Sänkta avgifter för fastighetsförrättningar

Fastighetsförrättningsavgifterna sänks vid ingången av år 2018. I genomsnitt sänks avgifterna med 0,8 procent.Den arealbaserade förrättningsersättningen för den vanligaste förrättningen till fast pris, det vill säga styckningen, sänks i genomsnitt med 0,1 procent. Timpriset för tidsdebiterade förrättningar för vilka fastighetsförrättningsavgiften tas ut i form av en arbetsersättning sänks med 2,2 procent eller med två euro från 90 euro till 88...

JSM: Statsborgen får sökas för investeringar i energiproduktion på gårdar

Regeringen beslutade i dag ändra förordningen om investeringsstöd för gårdsbruk. Ändringen går ut på att för finansiering av investeringar i energiproduktion med förnybara energikällor kan beviljas både stöd och statsborgen. Förordningen träder i kraft den 20 december 2017.I synnerhet i större investeringar som behöver extern finansiering är bristen på gårdens egna säkerheter störst. Externa säkerheter är ofta ett villkor för...